China 2012 - danielginsberg

Pingjiang Road in Suzhou.